جلسه بخشدار ماهان با دهیاران بخش

جلسه بخشدار ماهان با دهیاران بخش در خصوص فعالیتها و عملکرد دهیاران