عمارت متولی باشی

عمارت متولی باشی یا عمارت  بیگلربیگی ، باغ زیبایی در ضلع غربی آستانه شاه نعمت الله ولی وجود دارد که به فضل علیخان بیگلربیگ منصوب است  و در سال 1250 تا 1264  هجری قمری به سبک معماری قاجاری  بنا شده است  و توسط دو پل به آستانه شاه متصل بوده  که در جريان سيل 1311 تخريب و خانه مذکور از آستانه جدا گرديده است.