شهر محی‌آباد

 محی‌آباد در فاصله 18 کیلومتری جنوب  شهرستان کرمان در مسیر بزرگراه هفت باغ  در میان شهرهای ماهان و جوپار قرار دارد.
این شهر ازسمت شرق به  بزرگراه هفت‌باغ و از جنوب به جاده ارتباطی ماهان–جوپار ارتباط دارد از نظر آب وهوایی معتدل می‌باشد و در ارتفاع بالاتری نسبت به شهر کرمان قرار دارد.

تلفن تماس با شهردار محی آباد: 03433782144