تیگران

در نزديكي ماهان بلنديها و درههاي تيگران وجود دارد كه چشمانداز بسيار زيبايي را آفريده است. این منطقه سرسبز و زیبا در 10 کیلومتری شمال  باغ شاهزاده ماهان قراردارد و آب فواره های باغ  از چشمه های این منطقه  زیبا تامین میشود.