بازدید مشترک سرپرست بخشداری و رئیس دادگاه عمومی از باغ شاهزاده

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان، روز سه شنبه 7 فروردین ماه 97 حمیدرضا ایزدی سرپرست بخشداری ماهان به همراه قائینی زاده رئیس دادگاه عمومی ماهان و سرگرد امیر سبتکی فرمانده انتظامی بخش ماهان از محل غرفه های صنایع دستی و حوزه داخل و اطراف باغ شاهزاده بازدید نمودند.