بازديد ميداني از مراتع روستاي سكنج جهت مقابله با خطر هجوم ملخ

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان، روز يكشنبه 29 فروردين 95 به اتفاق سلاجقه معاون فرماندار كرمان، زهرودي بخشدار ماهان و جمعي از مسئولين استان از مراتع روستاي سنكج جهت مقابله با تهديد هجوم ملخ ها بازديد بعمل آمد.

در اين بازديد ميداني ضمن حضور نماينده محيط زيست و جهاد كشاورزي ميزان آلودگي و احتمال خطر سنجيده و نوع پيشگيري در نظر گرفته شد.

پس از اين بازديد جلسه اي در همين رابطه در روستاي سكنج با حضور مسئولين و تعدادي از ساكنين برگزار گرديد.

علي زهرودي بخشدار ماهان ضمن يادآوري كم و كاستي ها و نقاط قوت عملكرد دستگاه ها در برخورد با هجوم ملخ ها در سال گذشته، بيان نمود سال گذشته با بسيج تمامي دستگاه ها و امكانات توانستيم در رفع اين معضل كمك رسان باشيم شايسته است در سال جاري هماهنگي منابع طبيعي و جهاد كشاورزي اقدامات لازم صورت گيرد.

در پايان مقرر گرديد ضمن آمادگي تمامي دستگاه ها با همكاهنگي محيط زيست كانون هاي خطر شناسايي و لكه گيري گردد.