بازديد معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري از بخشداري

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان، روز چهارشنبه 1 مهر 94 آقايان كامياب معاون توسعه مديريت و منابع انساني و نويدي مدیرکل امور اداري و مالي استانداري كرمان به صورت سر زده از بخشداري ماهان بازديد نمودند.

در اين بازديد شريفيان معاون بخشدار ماهان ضمن همراهي با آقايان كامياب و نويدي در بازديد از مهمانسرا و سالن پيامبر اعظم(ص)، طي گزارشي به معرفي چارت سازماني وعملكرد كاركنان بخشداري ماهان پرداخت.