گزارش تصويري غرفه ماهان در جشنواره فرهنگي-اقتصادي كرمان در تهران