جلسه حل وفصل مشكلات قنات گوهر ريز

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان، روز سه شنبه 2 تير 94 با حضور مسئلين شهرستان كرمان و بخش ماهان جلسه اي پيرامون بررسي مشكلات قنات هاي منطقه جوپار در محل شهرداري اين شهر برگزار گرديد.

علي زهرودي در ابتداي اين جلسه با بيان موضوع پيگيري ميراث فرهنگي براي ثبت جهاني قنات گوهرريز همچنين پيگيري جمعي از مردم اين منطقه درباره قنات ها، نياز به برگزاري جلساتي جهت بررسي مسائل پيرامون حوزه آن از جمله شهرك ها و آرامستان اطراف و تبيين حريم آن مي باشد.

وي نظر نمايندگان ميراث فرهنگي در بررسي و تعيين حريم فضاهاي مورد بحث را ضمن بازديد ميداني ضروري دانست و از تلاش در جهت تسريع اين مسئله خبر داد.

در ادامه موحدي معاون ميراث فرهنگي استان مسئله قنات هاي كشور را از منظر هوين ملي بسيار مهم دانست و تسريع در ثبت كشوري و سپس جهاني يكي از هدفهاي ميراث فرهنگي دانست.وي از ساماندهي وضعيت قنات گوهر خيز در آينده نزديك خبر داد.

در پايان پس از اعلام نظرات و پيشنهادات حاضرين، بازديد ميداني از محل قنات گوهر ريز به بررسي مسير آبي و وضعيت آن پرداخته شد.