جلسه با بنياد مسكن پيرو پيگيري مصوبات

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان، روز سه شنبه 2 تير 94  با حضور علي زهرودي جلسه ي مشترك با ايلاقي رئييس بنياد مسكن شهرستان كرمان پيرامون پيگيري مصوبات گذشته در محل بخشداري برگزار گرديد.

علي زهرودي در اين جلسه با بيان اينكه براي تسريع در كار مردم و با توجه به مصوبات ابلاغي بنياد مسكن در خصوص همكاري با اداره ثبت اسناد و ارائه سند به مردم فعاليت خود را افزايش دهد و ماهان محل شروع اين مسئله باشد.

در ادامه محمود ايلاقي از همكاري تيمي و منسجم با ثبت اسناد خبر داد و تسريع كار را در اين رابطه ضروري دانست.

احمدي مدير ثبت اسناد ماهان نيز ضمن استقبال از همكار با بنياد مسكن از شروع همكاري كارشناسان دو دستگاه جهت نقشه برداري خبر داد.

در پايان اين جلسه ضمن تجميع نظرات حاضرين مصوباتي مقرر گرديد.