سومین نشست تخصصی مسئولين شهرهای نمونه گردشگری کشور

سومین نشست تخصصی فرمانداران ، شهرداران و سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری 11شهر نمونه گردشگری کشور از جمله ماهان با حضور معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور،مدیر کل گردشگری و برنامه ریزی معاونت گردشگری سازمان میراث و همچنین مدیر کل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران  به میزبانی شهرداری رامسر در هتل قدیم این شهرستان برگزار شد.

 شیرکوند معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان میراث نیز در این نشست گفت :  هدف از برگزاری این نشست ها هویت بخشیدن به شهرهای نمونه گردشگری کشور است.در این زمینه کارهای نمادین فقط انجام شده و 11 شهر و دو شهرستان  را به عنوان شهرهای نمونه گردشگری انتخاب گردید ولی این مهم اعتراض برخی شهرهای دیگر را برانگیخت ولیکن مصوبه دولت نمی تواند سلیقه ای باشد و بر اساس شاخصه های شهر نمونه گردشگری این انتخاب انجام شد.

وی افزود : هدفمان از این کار این است که وقتی کسی وارد شهرهای گردشگری شد ، معنای واقعی شهر گردشگری را درک کند.

شیر کوند بر لزوم ایجاد معاونت گردشگری در شهرداری ها و فرمانداری های شهرهای نمونه گردشگری تاکید کرد و افزود : از صاحب نظران هر شهر افرادی انتخاب شوند و اتاق فکر را در جهت ارتقای سطح گردشگری و زیرساخت های این امر در شهر  تصمیم مقتضی بگیرند و ما سعی بر آن داریم تا همه زیر ساختها و امکانات شهرهای نمونه گردشگری با دیگر شهرها تفاوت داشته باشد.

در يكي از تصميمات اين نشست مقرر گرديد اداره ميراث فرهنگي در هر يك از اين 11 شهر نمونه گردشگري كشور داير و فعاليت نمايد.