رفع تصرف بخشي از اراضي بخش ماهان

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان، روز سه شنبه 26 خرداد 94 به اتفاق مسئولين منابع طبيعي شهرستان كرمان، مسئولين قضايي و بخشدار ماهان طي احكامي بخشي از اراضي تصرف شده منابع طبيعي در بخش ماهان آزاد و به بيت المال بازگشت.

اين اراضي در حدود منطقه جوپار و روستاي زينل آباد بخش ماهان رفع تصرف شدند.

علي زهرودي بخشدار ماهان از رفع تصرف بيش از 200 هكتار از اراضي بخش در آينده اي نزديك خبر داد.