جلسه كميته حفاظت از منابع آبي ويژه شهرهاي جوپار و محي آباد

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان،روز شنبه 29 آذر 93 جلسه كميته حفاظت از منابع آبي ويژه منطقه شهرها جوپار و محي آباد در محل شهرداري اين شهر برگزار گرديد.

علي زهرودي بخشدار ماهان با بيان اين كه در پي جلسات قبلي پيرو مبحث آب كه در بخش برگزار گرديده بود تصميم بر برگزاري جلسات براي پوشش كل بخش با توجه به اهميت اين مسئله به ويژه در بخش كشاورزي گرفته شد.

وي با تشكر از مردم بخش ماهان در راستاي جدي تر گرقنتن مشكل كمبود آب در بخش هاي مختلف،حركت مردمي را در جهت رفع يا تسهيل اين مشكل خواستار شد.

با توجه به بحراني بودن سطح آب در بخش ماهان، با هماهنگي كشاورزان منطقه جوپار و محي آباد تصميم گرفته شد كه تلمبه هاي اين منطقه از تاريخ: دهم الي بيستم ماه هاي: دي ،بهمن و اسفند خاموش گردد.