تثبيت اراضي ملي بخش ماهان در بانك كادستر ثبت اسناد و املاك

روز سه شنبه 93/8/27 جلسه اي به منظور هماهنگي جهت تثبيت اراضي ملي بخش ماهان در بانك كادستر ثبت اسناد و املاك با حضور باقري رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان،كاظمي رئيس اداره راه وشهرسازي شهرستان و احمدي رئيس اداره ثبت اسناد ماهان در بخشداري ماهان برگزار گرديد.

علي زهرودي بخشدار ماهان ضمن بيان پاره اي از مشكلات بخش به دليل عدم ثبت اراضي در سامانه اي واحد كه دست سودجويان و زمين خواران را با توجه به بالا رفتن قيمت زمين در بخش براي تملك غيرقانوني اراضي دولتي و ملي و همچنين تغيير كاربري زمين هاي كشاورزي باز مي گذارد،بانك كادستر ثبت را بهترين گزينه براي رفع اين مشكل دانست و همكاري دستگاه ها براي تكميل اطلاعات و نقشه هاي اين سامانه را خواستار شد.

باقري رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان كرمان نيز امكانات و تجهيزات براي حفظ منابع طبيعي را محدود دانست و حركت اجرائي دستگاه هاي دولتي را بطور هماهنگ و همزمان كليد رفع و عدم تصرفات غير قانوني سودجويان دانست.

كاظمي رئيس اداره راه و شهرسازي شهرستان كرمان با بيان اينكه تغيير كاربري اراضي به عنوان مشكل اصلي،هماهنگي بين تيم هاي حفاظت ارگانهاي مختلف را براي مقابله با اين مشكل خواستار شد.

احمدي رئيس ثبت اسناد ماهان ميزان ورود اطلاعات به بانك كادستر را به هماهنگي دستگاه ها جهت ورود اطلاعات و نقشه ها دانست كه عامل موفقيت اين طرح است.