دیدار با خانواده شهدا

بخشدار ماهان در اولین روز کاری خود با سه خانواده شهیدان محمدآبادی، احمد وحسین سلیمانی ومحمد مهدی سلیمانی این شهر دیدن نمود.
علی زهرودی  در این دیدار خانوادهای شهدا را چشم وچراغ خطاب نمود  وابراز داشت : برای موفقیت وی دعا کرده واز آنها خواست تا به بخشدار کمک نمایند تابتوانند کار خودر بنحو احسن انجام دهد.