بازدید بخشدار ماهان از وضعیت مسکن مهر و دیدار با اهالی منطقه

بررسی وضعیت مسکن مهر ماهان با حضور بخشدار و مدیران مربوطه شهرستان و دیدار با اهالی ساکن در این منطقه