بازدید بخشدار ماهان از مسجد بین راهی امام زمان (ع)

بازدید بخشدار ماهان به همراه روسای اداره اوقاف و میراث فرهنگی از مسجد بین راهی امام زمان (ع)- در این بازدید مقرر گردید هیئت امنا مسجد نسبت به پاکسازی و نظافت فضای داخل مسجد اقدام و عملیات ساخت سرویس بهداشتی نیز از ده روز آینده آغاز گردد.