همزمان با ۱۵ اسفند روز درختکاری در شهر ماهان برگزارشد

همزمان با ۱۵ اسفند روز درختکاری ، بخشدار ماهان ضمن غرس چند نهال ، از گلخانه باغ شاهزاده ، گلخانه شهرداری محی آباد و همچنین از روند اجرای پروژه های شهری محی آباد نیز بازدید به عمل آورد.