جلسه كميته حفاظت از منابع آب بخش ماهان

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان، روز يكشنبه 24 آبان 94 جلسه كميته حفاظت از منابع آب بخش ماهان با حضور ريئس اداره جهاد كشاورزي شهرستان و مدير امور آب شهرستان، مسئولين بخش ماهان و جمعي از كشاورزان در محل سالن پيامبر اعظم(ص) بخشداري تشكيل گرديد.

در ابتداي اين جلسه علي زهرودي بخشدار ماهان ضمن تاكيد ب ضرورت حفظ و نظارت بر مصرف آب به خصوص در زمينه هاي كشاورزي از كشاورزان بخش بدليل اجراي كامل مصوبات سال قبل و خاموش كردن موتور پمپ هاي خود در فصل هاي غير ضروري تشكر نمود.

در ادامه پس از بيان نقطه نظرات حاضرين مصوب گرديد در ماه هاي آذر، دي و بهمن به مدت 45 روز از روز هاي پانزدهم الي سي ام هر ماه موتور پمپ هاي كشاورزي خاموش باشد.