بازديد از برخي پروژه هاي عمراني بخش ماهان

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان، روز يكشنبه 10آبان 94 علي زهرودي بخشدار ماهان از روند اجراي برخي پروژه هاي عمراني بخش ماهان بازديد نمود.

روند اجراي بلوار شهداي روستاي قناتغستان، بلوار كريمان روستاي لنگر و اجراي بلوار بين دو روستاي لنگر و قناتغستان بخش ماهان و همچنين پروژه سنگ فرش روستاي قناتغستان در راستاي توسعه عمراني بخش ماهان مورد بازديد قرار گرفت.