جلسه پیگیری اجرای طرح مکنا در بخش ماهان با حضور اصناف