ستاد مديريت بحران شهر جوپار تشكيل گرديد

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان، روز يكشنبه 15 شهريور 94 ستاد مديريت بحران شهر جوپار در محل شهرداري اين شهر برگزار گرديد.

در ابتداي اين جلسه يزدانپناه شهردار جوپار هدف از تشكيل اين جلسه را همكاري و تعامل با ساير دستگاه هاي مرتبط جهت ايجاد شرايط ايمن و مناسب براي زندگي شهروندان، تامين منافع و حفظ ارزشهاي اساسي شهر بيان نمود و خواستار همكاري و تعامل كليه دستگاه هاي مرتبط جهت پيشگيري و مقابله با هرگونه حوادث احتمالي غيرمترقبه شد.

  در ادامه پس از بحث و بررسي و تبادل نظر و مصوباتي اتخاذ گرديد.