افتتاح پايگاه پژوهشي قنات گوهرريز جوپار

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان، روز پنجشنبه 19 شهريور 94 با حضور نماينده سازمان يونسكو دفتر پژوهشي قنات گوهر ريز جوپار افتتاح گرديد.

بازديد از وضعيت قنات گوهرريز جوپار كه در جهت ثبت جهاني آن صورت گرفت با برنامه ريزي و پيگيري مسئولين استان و بخش ماهان در هفته هاي اخير در ايجاد دفتر پژوهشي اين قنات همراه بود.

در حاشيه اين افتتاحيه كه با حضور محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی کشور و محمود وفايي مدير كل ميراث فرهنگي استان كرمان همراه بود نماينده يونسكو به اهميت قنات ها در تثبيت هويت ملي اشاره نمود و فعاليت مردم بومي در حفظ و نگهداري قنات ها مسئله اي ضروري دانست.

در ادامه از بخش هاي مختلف شهر جوپار و مسيرهاي آب قنات گوهر ريز بازديد به عمل آمد.