رفع مشكل تامين آب روستاي لنگر

علي عزيزيان دهيار روستاي لنگر در گفتگو با روابط عمومي بخشداري ماهان، در خصوص حل مشكل تامين آب روستاي لنگر گفت: با توجه به ريزش چاه آب اين روستا و بروز مشكلاتي در تامين آب آن در هفته هاي گذشته و پس از سه روز قطعي آب سرانجام با تفاهم بين آب و فاضلاب روستايي و دانشگاه تحصيلات تكميلي ماهان جهت استفاده از آب جايگزين چاه اين دانشگاه، مشكل آب اين روستا رفع گرديد.

وي همچنين از تلاش و همكاري صميمانه دكتر ميرزايي رئيس دانشگاه تحصيلات تكميلي و همچنين مهندس نيك نفس رئيس اداره آب و فاضلاب روستايي تشكر نمود.