نصب سازه مقبره شهيد اسدا... دشتي در روستاي كهنوج

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان، روز سه شنبه 16 خرداد 94 با حضور جمعي از مسئولين بخش ماهان سازه ي مقبره ي شهيد اسد ا... دشتي از شهداي جنگ تحميلي در روستاي كهنوج نصب گرديد.