بخشدار:در بحث آب مهمترين اصل حفظ محيط زيست است

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان روز يكشنبه 10 خرداد 94 جلسه اي با محوريت آب جاري به روستاي لنگر بخش ماهان در محل بخشداري ماهان تشكيل گرديد.

در اين جلسه كه با حضور تعدادي از نمايندگان مالكان آب اين روستا جهت بيان مشكلات برگزار گرديد، علي زهرودي بخشدار ماهان ضمن ارائه تبيين آينده مسئله آب در بخش ماهان و مشكلات پيش رو در صورت عدم برنامه ريزي در استفاده و بهره وري از آب هاي سطح و جاري، زنده بودن محيط زيست را  در گرو همبستگي و از خود گذشتگي جمعي دانست.

وي طرح هاي پيشنهادي در رابطه با بهره وري آب را يكي از رود بازده ترين راه هاي جبران نسبي كمبود آب با محوريت توليد و اشتغال دانست.