معاون بخشدار: با ادامه روند كنوني ايران نيز با بحران آب روبه رو خواهد شد

سعيد شريفيان معاون بخشدار ماهان در رابطه با مسئله آب بيان كرد:

عليرغم اينكه بيش از 70 درصد سطح كره زمين را آب فرا گرفته است، اما منابع آب شيرين محدود و يكي از مشكلات عمده، افزايش روز افزون تعداد افرادي است كه در مصرف شريك مي شوند.

از آنجا كه همگان به آب شيرين و تميز نياز دارند، مسلماً جنگ هاي آينده بر سر منابع آب خواهد بود.

سال گذشته 37 مورد خشونت بين كشورها بر سر مسئله آب گزارش شده است كه بيش از 30 مورد آن به خاورميانه مربوط مي شود.

اگرچه ايران و عراق تنها كشورهاي منطقه هستند كه هنوز در آستانه بحران آب قرار ندارند،ليكن با ادامه روند كنوني اين كشورها نيز با بحران آب رو به رو خواهند شد.

آنچه  ضروري مي نمايد،برنامه ريزي مناسب جهت تأمين آب شيرين در كشور و متعاقباً تدوين سند مصرف بهينه آب در بخشهاي كشاورزي، صنعت و شرب مي باشد.