جلسه پيگيري مشكلات مسكن مهر ماهان 15 شهريور 93

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان ،روز يكشنبه 15 شهريور 93 جلسه پيگيري مشكلات مسكن مهر ماهان با حضور امام جمعه ،بخشدار و اعضاي تعاوني مسكن مهر اين شهر در سالن كتابخانه ماهان برگزار شد.هدف از اين جلسه كه به پيشنهاد آقاي توحيدي فرماندار كرمان و با پيگيري امام جمعه و بخشدار ماهان تشكيل شد گرد هم آمدن طرف هاي درگير در اين پروژه كه از يك طرف اعضاي اداره كننده تعاوني مسكن مهر و از طرف ديگر مردم متقاضي هستند كه با استناد به گفته ها و مدارك موجود ايشان از سال 86 به بعد مبالغي را جهت انجام اين پروژه سرمايه گذاري كردند؛ اما با گذشت سالها هنوز واحدي از اين مجموعه تحويل اعضا نگرديده است.بخشدار ماهان در اين جلسه با استناد به هماهنگي انجام شده بين فرماندار كرمان،امام جمعه و هيات مديره تعاوني مسكن مهر ماهان پيشنهاد داد كه مبلغ 50 ميليون ريال را كه ما به التفاوت هزينه ها با توجه به نرخ تورم و عواملي از جمله تحريم ها ايجاد شده است در حساب مشتركي كه صاحب  امضاي نهايي آن بخشدار است ايجاد و اين مبلغ در اين حساب تا تحويل كليد خانه ها به اعضاء نگهداري شود تا مبلغي از وام فاز بندي شده مسكن براي تعاوني آزاد گردد.

حجت‌الاسلام محمد محمدزاده امام جمعه ماهان نيز بيان كرد : با توجه به جلسه هماهنگي با فرماندار در اين رابطه بهترين راه را تكميل مبالغ اعضاء به صورت هماهنگ در حساب مشترك و نگهداري آن تا زمان تكميل واحدها با واسطه خود و بخشدار دانست.در همين زمينه تعاوني مسكن نيز موظف است واحدها را به صورت زمانبندي كوتاه به تعداد 20 واحد اوليه تحويل نمايدكه زمان اولين تحويل پايان شهريور ماه مي باشد.

احمدي رئيس هيات مديره تعاوني مسكن مهر ماهان(شباب) نيز با ايراد برخي توضيحات در مورد اين پروژه نتوانست رضايت اعضاء را جلب نمايد كه  اعتراض سنگين حاضران در جلسه را در بر داشت و با توجه به عدم اعتماد متقاضيان و تاكيد بر عدم كفايت اين تعاوني مسكن مهر از اين جلسه عملاً نتيجه خاصي حاصل نشد و بايد منتظر هماهنگي هاي بعد بود.