دکترمحمد میرزایی بعنوان سرپرست دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان

طی حکمی از سوی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات وفناوری دکترمحمد میرزایی بعنوان سرپرست دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان معرفی شد.

در این حکم آمده امیداست با توکل به خداوند سبحان، ماموریت و وظایف سرپرستی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته را بر پایه قوانین، سیاست ها وبرنامه های مصوب به انجام رسانید.

در ادامه این حکم امده است: بایسته است با پیروی از آموزه های اسلامی، مبانی علمی وسیاستهای دولت تدبیر وامیدبا جلب همکاری دانشگاهیان وصاحب نظران، نقشی شایسته در تحقق راهبردهای سند دانشگاه اسلامی وبرآوردن اهداف نظام علم وفناوری ونقش آفرینی آن در اقتصاد دانش بنیان وتحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ایفا نمایید.

درجه علمی وی دانشیار پایه 26 ودکتری شیمی تجزیه می باشد.

سوابق اجرایی

1-   فرماندار بافت

2-   معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی

3-   رئیس دانشکده صنعتی معدنی زرند

4-   ریاست  مرکزبین المللی علوم وتکنولوژی پیشرفته وعلوم محیطی به مدت 5 سال

5-     عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
ریاست سابق دکتر حسین محبی