همايش پياده روي خانوادگي به مناسبت حلول ماه مبارك رمضان و هفته مبارزه با مواد مخدر

روز جمعه 6 تير شهر ماهان شاهد برگزاري همايش پياده روي خانوادگي به  مناسبت حلول ماه مبارك رمضان و هفته مبارزه با مواد مخدربود .

در اين همايش عده كثيري از مردم شهر ماهان و تني چند از مسئولين اين شهر شركت نمودند.در پايان به قيد قرعه به شركت كنندگان هدايايي اهدا گرديد.

برگزاري همايش پياده روي مداوم در شهر ماهان، در راستاي اهداف بلند مدت پيرو برگزاري جلسات هماهنگي ورزشي بخشداري بوده است.