برپایی نمایشگاه آثار هنری درماهان

نمایشگاه آثار هنری دو هنرمند ماهانی تحت عنوان (رویش) در زمینه طراحی، تذهیب، رنگ وروغن ومشبک در نگارخانه مجتمع فرهنگی وهنری ماهان برپا گردید.
در این نمایشگاه 15 اثر مشبک از هنرمند محسن خضری و34 اثر ترکیبی در زمینه های رنگ وروغن، طراحی وتذهیب از هنرمند طاهره قربانی در در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.
این نمایشگاه از امروز به مدت 10 روز از ساعت 8 ال 17 برای علاقمندان دایر میباشد