دانشگاه تحصیلات تکمیلی ماهان

نشانی: پردیس دانش ماهان دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی ماهان  انتهای جاده هفت باغ
تلفن:  6226618 0342
فاکس: 6228018 0342
صندوق پستی: 115-76315
کد پستی: 7631133131

دفتر کرمان:
تلفن: 2531771  0341
فاکس: 2532011  0341

دفتر تهران:
تلفن: 66415478  021
فاکس: 66419075  021

دانلود بروشور دانشگاه