مراسم پیاده روی اربعین در کرمان

مراسم راهپیمای جاماندگان اربعین حسینی ،شنبه 26 شهریور 1401