جلسه بررسی روند صدور اسناد مالکیت با محوریت بنیاد مسکن

جلسه بررسی روند صدور اسناد مالکیت با محوریت بنیاد مسکن با حضور بخشدار، شهرداران بخش ، روسای بنیاد مسکن شهرستان و اداره ثبت اسناد و املاک ماهان در محل بخشداری