دیدار بخشدار با رئیس و پرسنل اداره جهاد کشاورزی ماهان به مناسبت هفته جهاد کشاورزی

دیدار بخشدار با رئیس و پرسنل اداره جهاد کشاورزی ماهان به مناسبت هفته جهاد کشاورزی