بازدید فرماندار کرمان و بخشدار ماهان از مجموعه اقامتی و گردشگری زیبا تپه

بازدید فرماندار کرمان به اتفاق بخشدار ماهان ، مدیران منابع طبیعی ، محیط زیست ، جهاد کشاورزی و حمل و نقل راهداری و نماینده میراث به منظور بررسی و رفع موانع راه اندازی مجموعه اقامتی و گردشگری زیبا تپه ماهان