جلسه هماهنگی و همفکری بنیاد مسکن با مسئولین بخش ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان، روز چهارشنبه 13 تیر ماه 97 جلسه هماهنگی و همفکری بنیاد مسکن با مسئولین بخش ماهان به میزبانی بخشداری ماهان و با حضور حمید ایزدی بخشدار ماهان، ایلاقی مدیر بنیاد مسکن شهرستان کرمان، ابوالحسن زاده رئیس شورای شهر ماهان، تیموری رئیس ثبت اسناد ماهان،رنجبر شهردار ماهان و یزدانپناه شهردار جوپار، پیرو موضوع بررسی و الحاق اراضی در شهرهای ماهان و جوپار برگزار گردید.