بازدید ایزدی از سطح بخش ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان روز شنبه 22 اردیبهشت ماه 97 حمید رضا ایزدی بخشدار ماهان به همراه ماهانی مدیر میراث فرهنگی و گردشگری ماهان از اماکن در حال بازسازی سطح شهر ماهان بازدید نمود.

حمام خان و بخش هایی از آستان شاه نعمت الله ولی ماهان مورد بازدید قرار گرفتند.