حضور بخشدار در طرح غربالگری سلامت مدیران بخش

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان، روز شنبه 8 اردیبهشت ماه 97 حمید رضا ایزدی بخشدار ماهان با حضور در مرکز بهداشت ماهان ضمن بازدید و دیدار با پرسنل این مجموعه در طرح غربالگری سلامت مدیران ارشد بخش ماهان شرکت نمود.