دیدار بخشدار شهداد با حمید رضا ایزدی بخشدار ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان، روز سه شنبه 21 فروردین 97 یزدانپناه بخشدار شهداد با حضور در ماهان ضمن بازدید از برخی پروژه ها با حمید رضا ایزدی بخشدار ماهان دیدار نمود و در مورد ظرفیت ها دو بخش شهداد و ماهان بحث و تبادل نظر نمودند.