حمید رضا ایزدی با مسئولین تعدادی از ادارات ماهان دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان، حمید رضا ایزدی سرپرست بخشداری ماهان با تعدادی از مدیران ادارات بخش ماهان دیدار نمود.

اعضای شورای اسلامی شهرهای جوپار و محی آباد و مسئولین مخابرات و تامین اجتماعی و دامپزشکی ماهان میهمان بخشداری ماهان بودند.