به زودي،تشكيل انجمن فرش ماهان

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان، روز شنبه 29 آذر 93 جلسه اي با محوريت تشكيل انجمن فرش ماهان در جهت احياء صنعت فرش در بخش، در محل بخشداري برگزار گرديد.

علي زهرودي بخشدار ماهان ضمن اشاره به قدمت و هويت فرش ماهان و با توجه به كارگاه هاي فرش بافي كه در گذشته در منازل فعال بوده اند و اكنون متروك شده اند، وضعيت كارگاه هاي فعال فعلي را كه از آن ها  امرار معاش مي شود حدود 5 درصد دانست و آن را تاسف بار بيان نمود.

وي از آغاز فعاليت اتاق بازرگاني استان با حمايت استاندار كرمان  در زمينه ي فرش خبر داد و همكاري تمامي دستگاه ها و همچنين حركت مردمي را در ماهان براي احيا و رونق گرفتن بافندگي فرش و جايگاه آن در اعتلاي نام ماهان در كشور و تاثير مثبت آن در اقتصاد اين بخش با توجه به رونق گرفتن دوباره كارگاه هاي پشم ريسي، رنگ رزي و واحد هاي فروش پيرو فعاليت مجدد كارگاه هاي فرش بافي را خواستار شد.

لنگري زاده نماينده اتاق بازرگاني، راه اندازي انجمن فرش در ماهان را اولين و مهمترين اقدام براي احياء فرش اين منطقه دانست و فراخوان مردمي را در آينده نزديك در اين جهت خواستار شد.وي با اشاره به محدود بودن منابع آب در گسترش كشاورزي بخش ماهان احياء فرش را مهمترين پتانسيل درآمدي براي اقتصاد ماهان دانست.