تعيين تكليف محل دفن زباله هاي شهري بخش ماهان

به گزارش روابط عمومي بخشدار ي ماهان روز سه شنبه 18 آذر 93 جلسه اي مبني بر تعيين تكليف محل دفن زباله هاي شهري بخش ماهان با حضور شهرداران ماهان،جوپار و محي آباد در محل بخشداري ماهان برگزار گرديد.

علي زهرودي بخشدار ماهان ضمن ابراز نگراني از خطرات ناشي ازعدم وجود مكان و روش مناسب براي دفن و امحاي زباله هاي بخش، تسريع در روند مشخص نمودن اين محل براي دفن زباله هاي شهري بخش ماهان را خواستار شد.

در اين جلسه با توجه به اظهارات مسئولان بخش ماهان نتيجه به اين قرار شد كه نماينده شهرداري ها با اتفاق نماينده اداره منابع طبيعي و با استفاده از مشاوران زيست محيطي نقاط مستعد براي دفن بهداشتي زباله مشخص نمايند.