جلسه ستاد حوادث بخش ماهان

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان،روز سه شنبه 18 آذر جلسه ستاد حوادث بخش ماهان با حضور مسئولان در محل بخشداري برگزار گرديد.

علي زهرودي بخشدار ماهان با بيان اينكه با توجه به پتانسيل بروز حادثه در بخش ماهان لذا تمام دستگاه ها بايد در جهتي برنامه ريزي نمايند كه كمترين آسيب در بروز حوادث مختلف دامنگير مردم شود.وي آموزش همگاني را در جهت مقابله و پيشگيري از بحران را بسيار ضروري دانست.

در اين جلسه تمامي دستگاه هاي بخش برنامه ها و مشكلات خود را دراين باره بيان نمودند و در پايان مصوباتي راهبردي در اين جهت به تصويب رسيد.