تشكيل كميته پژوهش، فناوري و تحول اداري بخش ماهان

روز چهارشنبه 5 آذر 93 جلسه اي مبني بر تشكيل كميته پژوهش، فناوري و تحول اداري در بخش ماهان با حضور جمعي از مسئولين ماهان در محل بخشداري برگزار گرديد.

علي زهرودي بخشدار ماهان با اشاره به راهبردي بودن مباحث فن آوري در ساختارهاي امروز اداري، استفاده و ايجاد زير ساخت را براي بهره وري هر چه بيشتر دستگاه ها در بخش ماهان را خواستار شد.

وي آموزش و ارتقاء سطح علمي كاركنان ادارات دولتي را در راستاي اين هدف بسيار ضروري دانست.

وي همچنين بر تسريع ادارات در جهت متصل شدن به فيبر نوري و ايجاد شبكه داخلي بين دستگاه ها در بخش تاكيد كرد.

دكتر رضايي زاده نماينده دانشگاه تحصيلات تكميلي ماهان در اين جلسه ضمن بيان ظرفيت هاي قابل استفاده اين مجموعه علمي در بخش ماهان از آمادگي اين دانشگاه در جهت حمايت از شركت هاي دانش بنيان بخش و همچنين آموزش دستگاه ها براي ورود و استفاده از فناوري در پرسه ي اداري خود خبر داد.

در اين جلسه رئيس آموزش و پرورش و نمايندگان سه اداره آب،برق و گاز بخش ماهان حضور داشتند كه راهكارها و نظرات خود را پيرو موضوع جلسه بيان نمودند.