بازدید مدیر کل دفتر روستایی استان از پروژه های عمرانی بخش ماهان

روز چهارشنبه 93/8/5 مهندس بلوردی مدیر کل دفتر روستایی استان به همراه جمعی از معاونان از برخی پروژه های عمرانی بخش ماهان دیدن کرد.

وی از پروژه های بوستان روستای لنگر و چندیدن طرح مرغ داری و پرورش ماهی در روستای عرب آباد بازدید کرد.

مهندس بلوردی روند پیشرفت طرح های عمرانی در این بخش را مطلوب توصیف کرد اما هماهنگی بیشتر با مدیریت صحیح و راهبردی را شرط این تداوم دانست.

وی از حضور استاندار کرمان در آینده ای نزدیک برای افتتاح چند طرح در بخش ماهان خبر داد.