فرماندار کرمان : اصلی ترین پایه تصمیم گیری در کشور آمار است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری کرمان محمدعلی توحیدی فرماندار کرمان در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهر ماهان گفت : برای برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح باید بدانیم چه زیرساختها و توانمندیهایی داریم و این تنها از طریق داشتن داده های صحیح و آمار دقیقِ حاصل از سرشماری بدست می آید .

فرماندار کرمان ادامه داد : هر 10 سال یک مرتبه سرشماری عمومی کشاورزی در کشور برگزار می شود تا اطلاعاتی در زمینه ظرفیتها و داشته های کشاورزی کشور بدست آید اطلاعاتی از قبیل میزان اراضی زیرکشت ، میزان و نوع محصولات باغی یا زراعی ، میزان و نوع دامداری سنتی یا صنعتی ، تعداد بهره برداران کشاورزی و ...

وی با بیان این مطلب که بخش عمده ای از اقتصاد اکثر شهرستانهای استان را کشاورزی تشکیل می دهد افزود : بدلیل وابستگی اقتصاد ما به کشاورزی بایستی اطلاعات دقیقی از آن داشته باشیم نداشتن آمار دقیق باعث می شود به طور مثال در یک سال با بحران کمبود سیب زمینی یا پیاز و یا دیگر محصولات مواجه شویم و سال بعد با زیادی آن محصول .

مدیر اجرای سرشماری کشاورزی شهرستان خواستار همکاری مردم و کشاورزان با ماموران سرشماری کشاورزی شد و اذعان داشت : از همه مردم خصوصاً کشاورزان و بهره برداران عزیز می خواهیم که با ماموران آمارگیری همکاری نموده ، آمار صحیحی به آنها ارائه دهند تا براساس آن بتوانیم به طور مثال میزان محصول یک منطقه را بدست آوریم و درنتیجه برنامه ریزی درستی در زمینه میزان واردات آن محصول از کشورها یا استانهای دیگر و یا برنامه ریزی به منظور خرید و عرضه آن محصول انجام داد و این به نفع کشاورزان و همه مردم خواهد بود .

توحیدی اضافه کرد : این آمار پایه برنامه ششم اقتصاد کشور در بحث کشاورزی خواهد بود .

http://www.kerman.kr.ir/images/stories/azimi/img_9814.gif