جلسه درون اداري بخشداري

اين جلسه در روز چهارشنبه 18 تير برگزار گرديد كه نقطه نظرات كارمندان بخشداري در موضوعات مختلف توسط بخشدارمورد ارزيابي قرار گرفت.

در پايان بخشدار ضمن تشكر از تلاش و همدلي كارمندان بخشداري تشكيل بيشتر اين جلسات را براي پيشرفت روند اداري بخشداري ضروري دانست.