بازديد فرماندار كرمان

روز پنجشنبه 12 تير ،آقاي توحيدي فرماندار كرمان  به همراه آقاي سلاجقه معاون عمراني خود به بازديد از روستاهاي عباس آباد گاوي،امير آباد،حجت آباد،عباس آباد جوپار پرداخت.

رئيس بنياد مسكن كرمان، رئيس جهاد كشاورزي كرمان ، رئيس جهاد كشاورزي ماهان و بخشدار ماهان وي را همراهي نمودند.

در اين بازديد تغيير كاربري غير مجاز اراضي كشاورزي و حصار كشي غير مجاز آنها و همچنين تخريباتي كه توسط جهاد كشاورزي كه با هماهنگي بخشداري ماهان صورت گرفته بود مورد بررسي قرار گرفت.