ديدار با مسئولين دادگاه ماهان به مناسبت روز قوه قضاييه

علي زهرودي  بخشدارماهان به مناسبت هفتم تير، روز قوه قضاييه، به ديدار آقاي دستجردي رئيس و آقاي زارعي قاضي دادگاه ماهان رفت.

در اين ديدار بخشدار در مورد راهبرد هاي مشترك آينده ي بخش ماهان با دستگاه قضا به گفتگو پرداخت.

در پايان علي زهرودي ضمن تشكر از زحمات نهاد قضايي ماهان باتقديم لوح يادبودي روز قوه قضاييه به ايشان تبريك گفت.